blog_image

Anmeldelse til kommunen eller byggetilladelse?

Hvornår er det nødvendigt med en byggetilladelse? 

Når drømmehuset er valgt, og der er indgået endelig aftale med et byggefirma starter selve byggeprocessen frem mod indflytningsdagen. 

Selve opførelsen af huset og byggeprocessen er underlagt reglerne i byggeloven og bygningsreglementet. Disse regelsæt indeholder bl.a. bestemmelser om krav til udformningen, konstruktionen og placeringen af huset. Derudover indeholder regelsættene bestemmelser om myndighedsbehandlingen, herunder byggetilladelse mv.

Forud for igangsætning af byggeriet skal man være opmærksom på, om byggeriet forudsætter byggetilladelse eller anmeldelse til kommunen. Byggefirmaet vil typisk stå for denne proces, men da det er rart også selv at have kendskab til reglerne og processen, har vi nedenfor oplistet nogle overordnede retningslinjer.

Helt overordnet kan man inddele byggerier i de følgende 3 kategorier: 1) byggerier, der forudsætter byggetilladelse, 2) byggerier, der skal anmeldes til kommunen og 3) byggerier, der hverken forudsætter byggetilladelse eller anmeldelse.

Uanset om byggeriet kræver tilladelse, skal byggeriet selvfølgelig overholde de bygningsmæssige krav i bygningsreglementet, lokalplanen og servitutter mv., medmindre den relevante myndighed er indstillet på at give dispensation herfra. Derudover er det vigtigt at være opmærksom på, at selvom et byggeri ikke forudsætter tilladelse eller anmeldelse i henhold til bygningsreglementet, så kan anden lovgivning forudsætte tilladelse til byggeriet, fx dispensation fra Naturbeskyttelsesloven. Endelig skal man huske, at selv hvis et byggeprojekt ikke kræver kommunens godkendelse, så skal man som ejendomsejer selv oplyse om nedrivninger, udvendige og indvendige ændringer, samt ombygninger til Bygnings- og Boligregisteret (BBR-registeret).


Hvilke byggerier forudsætter byggetilladelse?

Nybyggeri, ombygninger og tilbygninger, som medfører en udvidelse af beboelsesarealet, forudsætter byggetilladelse, før arbejdet kan igangsættes. Derudover forudsættes byggetilladelse som hovedregel også til byggearbejder, der medfører ændringer i forhold til bebyggelsens omgivelser, herunder fx opsætning af altan.

Byggetilladelse kræves bl.a. til følgende:

  • Opførelse af nyt hus, herunder sommerhus
  • Tilbygninger, der medfører udvidelse af beboelsesarealet
  • Totalombygning
  • Opsætning af kviste, karnapper og tilsvarende, der medfører udvidelse af beboelsesarealet
  • Opførelse, ombygning eller tilbygning af carport, garage, udhus, drivhus og tilsvarende på over 50 m2
  • Ændringer i bygningens anvendelse, fx ændring fra garage eller udhus til bolig eller ændring fra bolig til erhverv

Såfremt byggeprojektet har forudsat byggetilladelse, skal man færdigmelde byggeriet til kommunen, når byggeprojektet er færdigt.

Afhængig af byggeprojektets art kan man ibrugtage byggeriet, så snart dette er færdigmeldt over for kommunen (kommunen vil muligvis komme og kontrollere, om byggeriet er opført i overensstemmelse med byggetilladelsen). Nogle byggerier kan dog først tages i brug, når kommunen har udstedt en ibrugtagningstilladelse. Ibrugtagningstilladelsen er kommunens godkendelse af, at byggeriet er opført i overensstemmelse med byggetilladelsen og derfor må tages i brug. De fleste større og mere komplekse byggeprojekter kan først tages i brug, når kommunen har udstedt en ibrugtagningstilladelse (som kan være "midlertidig", dvs. betinget af udbedring af nogle nærmere angivne forhold).


Hvilke byggerier skal anmeldes til kommunen?

Hvis man ønsker at opføre, ombygge eller tilbygge carport, garage, udhus, drivhus og tilsvarende på højst 50 m2, skal man som udgangspunkt anmelde byggeprojektet til kommunen via kommunens digitale selvbetjening. Tilsvarende skal nedrivning af énfamilieshuse og nedrivning af carporte, garager og udhuse mv. på over 50 m2 anmeldes til kommunen.

Kommunen har herefter en frist på 14 dage til at reagere på anmeldelsen. Såfremt byggeprojektet kræver nogen form for dispensation, må arbejdet dog ikke igangsættes, før dispensationen er givet.

Der gælder en række undtagelser til kravet om anmeldelse til kommunen:

  • i tilknytning til fritliggende enfamilieshuse, dobbelthuse og sommerhuse kan opføres i alt 35 m2 garager, carporte etc. pr. bolig uden anmeldelse, mens der i tilknytning til sammenbyggede enfamilieshuse med mere end to boliger, fx rækkehuse, kan opføres i alt 20 m2 garager, carporte etc. pr. bolig uden anmeldelse
  • der kan opføres to små bygninger under 10 m2 uden anmeldelse


Hvilke byggerier forudsætter hverken byggetilladelse eller anmeldelse?

Som rettesnor kan man sige, at størstedelen af de bygningsmæssige ændringer, der foretages på énfamilieshuse inden for husets vægge, hverken kræver byggetilladelse eller anmeldelse (til kommunen).

Dette gælder eksempelvis etablering af nyt badeværelse eller køkken, flytning af vægge samt andre ændringer, der ikke udvider husets beboelsesareal.

Læs også: Hvad er en byggeskadeforsikring?

Nybyggerbasen bruger cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målretning af annoncering. Denne information deles med tredjepart. Hvis du klikker videre på sitet, accepterer du vores brug af cookies og vores generelle vilkår og betingelser (kan læses her).