blog_image

Byggeskadeforsikring

Hvad er en byggeskadeforsikring?

Den 1. april 2008 trådte loven om obligatorisk byggeskadeforsikring i kraft.

Med lovens ikrafttræden blev der indført krav om at tegne byggeskadeforsikring ved opførelse af ny helårsbeboelse samt (væsentlig) ombygning af eksisterende byggeri til beboelse. Nedenfor kan du læse mere om, hvornår der er pligt til at tegne byggeskadeforsikring.

Ét af formålene med loven om obligatorisk byggeskadeforsikring var, at undgå tilfælde, hvor private forbrugere ikke kunne få dækket skader som følge af skimmelsvamp opstået under opførelsen af byggeriet. Med loven skal forbrugerne således gives mulighed for enten at få udbedret skaderne eller forsikringsdækning.

Byggeskadeforsikringen er således med til at give (økonomisk) tryghed til de, der ønsker at bygge nyt hus.

Byggeskadeforsikringen følger med ejendommen/huset. Senere ejere af ejendommen/huset vil altså ligeledes være dækket under byggeskadeforsikringen, dog forudsat at forsikringen ikke er udløbet.

Byggeskadeforsikringen har en løbetid på 10 år fra ikrafttrædelsestidspunktet, som løber fra det tidspunkt, hvor byggeriet/huset afleveres (dog ved første indflytning, hvis der ikke foretages aflevering).  Forsikringen er dog kun trådt i kraft på afleveringstidspunktet, hvis byggefirmaet (den professionelle bygherre) rent faktisk har accepteret forsikringsselskabets tilbud om at tegne byggeskadeforsikring. 


Hvornår er der pligt til at tegne byggeskadeforsikring?

Reglerne om pligt til at tegne byggeskadeforsikring findes i byggeloven.

Byggeskadeforsikring skal bl.a. tegnes, hvis der er tale om opførelse af nyt byggeri, der hovedsagligt (primært) skal anvendes til helårsbeboelse. Derudover skal byggeskadeforsikring tegnes ved ombygning, renovering eller tilbygning af eksisterende bebyggelse, der ikke tidligere har været anvendt til beboelse, dog kun hvis ombygningen betragtes som væsentlig.

Der findes en række undtagelser fra pligten til at tegne byggeskadeforsikring. Pligten gælder eksempelvis ikke for ejendomme, der er tiltænkt til at skulle anvendes til udlejning.

Hvis en privat person (forbruger) i forbindelse med opførelsen af sin egen bolig selv udfører de håndværkerydelser, der ikke kræver autorisation, er der ikke pligt for den private person til at tegne byggeskadeforsikring. Generelt kan det siges, at hvis værdien af den private persons arbejde overstiger værdien af byggefirmaets arbejde, er byggeriet ikke forsikringspligtigt. Det er dog et krav, at den private person selv skal bo i den ejendom/det hus, der opføres.

Tilsvarende er der ikke pligt til at tegne byggeskadeforsikring, hvis en privat person (forbruger) selv vælger de forskellige håndværkere og arkitekten, der skal opføre og tegne et hus, som den private person selv skal bo i. Det er dog et krav for at være undtaget af forsikringspligten, at den private person selv skal forestå den daglige ledelse af byggeriet, koordineringen af håndværkernes arbejde samt den løbende kontrol/tilsyn.

Byggeskadeforsikringen er afgørende for, om kommunen giver byggetilladelse til byggeriet. I ansøgningen om byggetilladelse vil der derfor blive oplyst en række informationer, som gør kommunen i stand til at vurdere, om byggeriet er omfattet af pligten til at tegne byggeskadeforsikring.

Såfremt kommunen vurderer, at der er pligt til at tegne byggeskadeforsikring for byggeriet, skal der fremlægges dokumentation for tilbud på byggeskadeforsikring, før kommunen vil udstede byggetilladelsen.


Hvem har ansvaret for at tegne byggeskadeforsikring?

Som udgangspunkt er det bygherren (dvs. ejendomsejeren), der skal tegne forsikringen og betale forsikringspræmien.

I de tilfælde, hvor bygherren er en privat person (forbruger), som får et byggefirma (erhvervsdrivende) til at opføre eller stå for opførelsen af et hus til forbrugeren, er sagen dog en anden. I disse tilfælde skal man nemlig se på, hvem af parterne der er ansvarlig for at styre byggeprocessen.

Ansvaret for at styre byggeprocessen vil typisk ligge hos den, der leder processen ved bl.a. at stå for at koordinere de enkelte håndværkeres arbejde samt for at kvalitetssikre og føre tilsyn.

Ved opførelse af et nyt hus til beboelse til en privat person (forbruger) vil det derfor i langt de fleste tilfælde være byggefirmaet, der har ansvaret for at tegne byggeskadeforsikringen, idet byggefirmaet opfører eller står for opførelsen af huset.

Hvis derimod den private person (forbrugeren) betragtes som bygherre (dvs. har hovedansvaret for byggeriet), vil der som udgangspunkt slet ikke være pligt til at tegne byggeskadeforsikring. Det er dog et krav, at byggeriet/huset opføres som bolig til forbrugeren selv.


Hvad dækker en byggeskadeforsikring?

Reglerne om, hvilke skader byggeskadeforsikringen dækker, findes i byggeskadeforsikrings-bekendtgørelsen.

En byggeskadeforsikring dækker byggeskader, der skyldes forhold, der er opstået i forbindelse med byggeriet. Forsikringen dækker skader, uanset om der er tale om fejl ved projekteringen, udførelsen eller materialerne.

Forsikringen forudsætter ikke, at der er opstået en konkret skade. Forsikringen omfatter nemlig også nærliggende risiko for byggeskade.

Forsikringsdækningen forudsætter dog, at skaderne er alvorlige, herunder at skaderne har/kan have væsentlig betydning for levetiden eller brugbarheden af byggeriet.

Det vil altid afhænge af en konkret vurdering af den enkelte skade, om forsikringen dækker skaden. Typisk vil forsikringsselskaberne lægge vægt på den sikkerheds- og sundhedsmæssige betydning af skaden, ligesom det vil blive vurderet, om arbejdet er udført efter fagmæssige standarder.

Såfremt en privat person (forbruger) har ansat et byggefirma til at bygge nyt hus til den private person, men den private person selv deltager i opførelsen af huset, kan forsikringsselskabet under visse betingelser indskrænke forsikringsdækningen. I sådanne situationer kan forsikringen således indskrænkes til ikke at dække skader, der opstår som følge af arbejder, den private person selv har stået for. Hele byggeriet vil dog stadig være forsikringspligtigt, hvis værdien af den private persons arbejde er mindre end det arbejde, der udføres af byggefirmaet.

Man skal således være opmærksom på, at der er store forskelle mellem forsikringspligten og forsikringsdækningen.

Eventuelle udbetalinger under forsikringen udbetales til ejendommens/husets ejer.


Hvornår (og hvor hurtigt) skal du anmelde en byggeskade til forsikringsselskabet?

En byggeskadeforsikring gælder i 10 år fra ikrafttrædelsestidspunktet, som løber fra det tidspunkt, hvor byggeriet/huset afleveres (dog ved første indflytning, hvis der ikke foretages aflevering).

Forsikringen er dog kun trådt i kraft på afleveringstidspunktet, hvis byggefirmaet (den professionelle bygherre) rent faktisk har accepteret forsikringsselskabets tilbud om at tegne byggeskadeforsikring. Nedenfor kan du læse om, hvor du står, hvis byggefirmaet er gået konkurs.

Så længe forsikringen er i kraft, kan du anmelde dine byggeskader, dvs. at en skade skal anmeldes senest den dag, hvor byggeskadeforsikringen udløber. Det er derfor ikke afgørende, om skaden er blevet opdaget i forbindelse med forsikringsselskabets 1-års eller 5-års eftersyn.

Du bør dog anmelde byggeskaden til forsikringsselskabet hurtigst muligt. Hvis ikke du anmelder skaden uden ugrundet ophold, risikerer du at dit krav fortabes som følge af passivitet. Derudover kan du risikere, at skaderne er blevet forværret, og at forsikringsselskabet derfor afviser at dække de forværrede/yderligere skader, der skyldes det forhold, at du ikke har anmeldt den oprindelige skade hurtigt nok. Som udgangspunkt kan forsikringsselskabet dog ikke afvise dækning, hvis den forsinkede anmeldelse skyldes, at byggefirmaet i første omgang har forsøgt at udbedre skaden.


Mulighederne for at få byggeskaderne udbedret/repareret

Såfremt en byggeskade er omfattet af forsikringsdækningen, har du krav på at få skaden udbedret.

Så snart du har anmeldt skaden til forsikringsselskabet, vil byggefirmaet blive kontaktet med besked om, at skaden skal udbedres/repareres. Byggefirmaet skal herefter udbedre/reparere skaden inden rimelig tid.

Hvis situationen er den, at byggefirmaet er gået konkurs, vil forsikringsselskabet på anden måde sørge for udbedring/reparation af byggeskaden. Dette forudsætter selvfølgelig, at forsikringen rent faktisk var gældende.

Som udgangspunkt skal du være varsom med at igangsætte noget udbedrings-/reparationsarbejde, før forsikringsselskabet har givet besked om, hvorvidt byggeskaden er dækket af byggeskadeforsikringen. Medmindre du har igangsat arbejdet for at undgå eller begrænse skaderne, kan forsikringsselskabet nemlig afvise at yde dækning, hvis arbejdet er igangsat, inden du har fået godkendelse fra forsikringsselskabet.

Husk altid at være opmærksom på vilkårene i din forsikringspolice omkring selvrisiko og egenbetaling.

Hvis du selv som privatperson (forbruger) har stået for en del af opførelsen af dit nye hus, kan byggeskader i denne del være undtaget fra forsikringsdækning. Dette er vigtigt at være opmærksom på, hvis du har valgt en løsning med medbyg, hvor du selv har stået for en del af arbejdet. Det er dog en betingelse, at den begrænsede forsikringsdækning klart skal fremgå af forsikringspolicen, ligesom opgavefordelingen mellem dig og byggefirmaet klart skal fremgå af aftalen med byggefirmaet.

Hvis værdien af det arbejde, du selv som privat person har stået for, overstiger værdien af byggefirmaets arbejde, er byggeriet muligvis slet ikke dækket af en byggeskadeforsikring. I disse tilfælde, som nærmere er selvbyg end medbyg, kan byggeriet nemlig være undtaget fra forsikringspligten. Er du interesseret kan du her læse mere om forsikringspligt.


Hvad hvis byggefirmaet er gået konkurs?

Hvis byggefirmaet (den professionelle bygherre) er gået konkurs, er det vigtigt at undersøge, om byggefirmaet er gået konkurs før eller efter byggeskadeforsikringens ikrafttræden.

Såfremt byggefirmaet er gået konkurs efter ikrafttrædelsestidspunktet, men før forsikringspræmien er betalt, er forsikringsselskabet forpligtet til at opretholde forsikringen (på trods af den manglende betaling).

Såfremt byggefirmaet er gået konkurs inden ikrafttrædelsestidspunktet (dvs. inden afleveringen af huset og inden accepten af forsikringstilbuddet), skal der inden færdiggørelsen af byggeriet/huset foretages en ny vurdering af, om byggeriet/huset er omfattet af forsikringspligten:
 

  • Hvis du som privat person (forbruger) selv optræder som bygherre, dvs. anses for at have hovedansvaret for byggeriet, som følge af byggefirmaets konkurs (fx hvis du selv forestår resten af byggeriet og dette udgør en stor del af det samlede byggeprojekt), vil byggeriet eventuelt være undtaget fra forsikringspligt.
  • Hvis du derimod finder et nyt byggefirma til at overtage opgaven og videreføre arbejdet, vil de almindelige dokumentationskrav gælde, dvs. krav om, at der foreligger et forsikringstilbud på tidspunktet for ansøgning om byggetilladelse, og krav om, at der er tegnet og betalt for byggeskadeforsikring på tidspunktet for færdigmelding og ibrugtagning af byggeriet/huset.


Såfremt byggefirmaet er gået konkurs efter færdiggørelsen af byggeriet/huset, men inden tidspunktet for ikrafttræden af byggeskadeforsikringen (fx hvis konkursen sker inden overtagelsesdagen), kan kommunen vælge at dispensere fra kravene om dokumentation for byggeskadeforsikringen. Dette skyldes, at det som følge af konkursen efter færdiggørelsen ikke længere er praktisk muligt at tegne byggeskadeforsikringen.


Dine klagemuligheder

Du har mulighed for at klage til Ankenævnet for Forsikring, hvis du er uenig med forsikringsselskabet (fx hvis forsikringsselskabet har afvist dækning).


Hvilke byggefirmaer har tidligere bygget huse med væsentlige skader?

På hjemmesiden boligejer.dk kan du i sektionen ”tjek byggevirksomheden” søge efter et konkret byggefirma for at se, om byggefirmaet inden for de seneste to år har bygget eller ombygget et hus med alvorlige/væsentlige skader.  

I søgningen kan du dog kun finde byggefirmaer, der har bygget huse, der er omfattet af kravet om obligatorisk byggeskadeforsikring.

Offentliggørelse af eventuelle byggeskader sker med nogle måneders forsinkelse, og søgningens resultat er derfor ikke nødvendigvis fuldstændig i overensstemmelse med virkeligheden. Derudover er det vigtigt at være opmærksom på, at søgningen ikke medtager byggeskader, der er opdaget og udbedret/repareret inden 1-års eftersynet.

 

Læs også om: Ejendomsskatter

Nybyggerbasen bruger cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målretning af annoncering. Denne information deles med tredjepart. Hvis du klikker videre på sitet, accepterer du vores brug af cookies og vores generelle vilkår og betingelser (kan læses her).